Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Opiekun w  Klubie Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi;
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy z osobami starszymi;
 • Znajomość specyfiki pracy w placówce dziennego pobytu dla Seniorów
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w

realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy;

 • cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne
 • Odporność na stres

Więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Klubu Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Seniora”

Zaproszenie na warsztaty nr 2

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020  podopiecznych Miejsko Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu korzystających z żywności z  Podprogramu 2020, które odbędą się

12.02.2021 o godz. 13.00.

 Działania Towarzyszące będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne.

 

Zaproszenie na warsztaty nr 1

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020  podopiecznych Miejsko Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu korzystających z żywności z  Podprogramu 2020, które odbędą się

12.02.2021 o godz. 9.00.

 Działania Towarzyszące będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom)

zapytanie ofertoweMałogoszcz, dnia 21-12-2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Małogoszcz oraz innym osobom bezdomnym w uzasadnionych przypadkach, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 2. a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
  b) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby- karmienie, dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie osobom bezdomnym posiłku lub całodziennego wyżywienia.
  c) umożliwienie skorzystania z prysznica, w razie potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
  d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
  e) opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
  f) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
  g) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  h) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
  i) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia,
  j) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku oraz nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.
  Zamawiający zastrzega, aby standard usług oraz obiektu świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

Więcej „Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom)”

Do góry