Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych

2020-01-09 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 • świadczenie usług schronienia dla 7 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci:
  1. schroniska dla bezdomnych,
  2. noclegowni,
 • osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz [w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)],
 • potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
 • każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
  1. imię i nazwisko  świadczeniobiorcy,
  2. rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe – Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w okresie grzewczym 2019/2020 roku

2019-10-18 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Rodzaj zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w okresie grzewczym 2019/2020 roku

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. Opisany przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego orzech o parametrach nie mniejszych niż kaloryczność(wartość opałowa) 28 tys kJ/kg, wymiar ziarna min 50mm, dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w terminie od dnia zawarcia umowy do końca okresu grzewczego 2019/2020roku. Ilość dowożonego węgla dla indywidualnego klienta może wynosić od 100 kg do 1000 kg.
2.Wraz z pierwszą dostawą opału Dostawca przedstawi świadectwo jakości lub deklaracje zgodności producenta danego towaru zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Opał będzie dostarczany przez Dostawcę jego własnym transportem. Koszt dowozu do klientów powinien być wliczony w cenę brutto węgla. Dostarczany opał w wyjątkowych przypadkach będzie pakowany w worki po 50 kg węgla każdy. Koszt worka i pakowania powinien być wliczony w cenę brutto węgla.
4.Zamówienia będą składane pisemnie w formie imiennych list zawierających: imię, nazwisko, adres, ilość przydzielonego opału oraz rubrykę potwierdzającą odbiór przez klienta. W wyjątkowych sytuacjach w celu usprawnienia dowozu zamówienie może być złożone telefonicznie. Pisemna lista będzie niezwłocznie dostarczona do Dostawcy.
5.Opał powinien być dostarczony do klienta w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez MGOPS zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach , uzgodnionych uprzednio telefonicznie, węgiel należy dostarczyć tego samego dnia.
6.Dostawca zobowiązany będzie dostarczać opał stanowiący przedmiot zamówienia na wskazany na listach adres klientów.
7.Koszt załadunku i rozładunku należy wliczyć w cenę brutto węgla.

II. Termin realizacji zamówienia:
od 01 listopada 2019 r. do końca okresu grzewczego 2019/2020.

 

Więcej szczegółów w załączniku

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027

Zapraszamy do zapoznania się z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 5 kwietnia 2019r.

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, za pośrednictwem e-maila na adres: malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl i/lub justynagraczkowska@graczkowskidotacje.pl; lub pocztą: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu adres: Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz (liczy się data wpływu)

Niniejsze zaproszenie stanowi etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małogoszcz na lata 2019-2027”.
Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 20.03.2019-05.04.2019r.

Załączniki

Do góry