Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014-2020

INFORMACJA

 

Informujemy, iż od dnia 15.01.2020r. do 31.01.2020r  można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

1 402 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej

1 056 zł netto – dla osoby w rodzinie

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Małogoszczu  wraz  z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie.

 

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności

 

Informujemy, iż liczba osób które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2020-01-22 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I. Opisany przedmiot zamówienia:
1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób w wymiarze szacunkowym 12 h miesięcznie w postaci :
a) terapii logopedycznej
b) terapii psychologicznej,
c) zajęć integracji sensorycznej
f) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)
2) Osobom, których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
3) świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia specjalistycznych usług, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
a) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.
5) Liczba osób – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, , którym świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w załącznikach.

 

Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet)

2020-01-22 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet)”

Do góry