Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2020

Zapytanie ofertowe – świadczenie w 2020r. specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

K.26.4.2020

Małogoszcz, dnia 24-02-2020r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: świadczenie   w   2020   r.  specjalistycznych   usług   opiekuńczych  w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  1. Opisany przedmiot zamówienia:

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla chłopca w wymiarze szacunkowym 12 h miesięcznie  w postaci :

  1. a) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( Dz. z  2019  r. poz.   1373 ze zm.) w tym:

– terapii w kombinezonie DUNAG

– terapii FDM

– terapii PNF

– terapii NDT- Bobath

2) Osobie, której miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

3) świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia specjalistycznych usług, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:

  1. a) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
  2. b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

Więcej „Zapytanie ofertowe – świadczenie w 2020r. specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Do góry