Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych

Małogoszcz, dnia 01-12-2020r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 • świadczenie usług schronienia dla 10 osób bezdomnych (5 kobiet i 5 mężczyzn) w postaci:
  1. schroniska dla bezdomnych,
  2. noclegowni,
 • osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz [w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690.)],
 • potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
 • każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
  1. imię i nazwisko  świadczeniobiorcy,
  2. rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcia świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 • Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usług schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 • Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2021 r.

 

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

Więcej „Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych”

Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do klientów ośrodka

2020-11-16 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-11-06 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do klientów ośrodka.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w związku z realizacją projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

ogłasza nabór na stanowiska

 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                 w Złotnikach – w wymiarze 3/4 etatu, umowa o pracę

Miejsce wykonania pracy:

 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                  w Złotnikach –   Złotniki 66A, 28-366 Małogoszcz

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny 4 miesiące w wymiarze 3/4 etatu. Po okresie próbnym istnieje możliwość przedłużenie umowy o pracę na kolejny okres.

Więcej „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca”

Ogłoszenie o naborze kandydatów

OGŁOSZENIE 

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych w ramach działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Więcej „Ogłoszenie o naborze kandydatów”

Ogłoszenie o konkursie na zrealizowanie imprez kulturalnych

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2020
Kierownika Miejsko –  Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małogoszczu
z dnia 09.09.2020

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁOGOSZCZU

ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego
w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i rodzin w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego.

II. TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych
i zorganizowanie wsparcia integracyjnego dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach.

Więcej „Ogłoszenie o konkursie na zrealizowanie imprez kulturalnych”

Zapytanie ofertowe pn.”Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze”

Zapytanie ofertowe pn.”Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz wspierania rodzin przeżywających trudności wychowawcze”

Szczegóły w załącznikach.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2020-01-22 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I. Opisany przedmiot zamówienia:
1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób w wymiarze szacunkowym 12 h miesięcznie w postaci :
a) terapii logopedycznej
b) terapii psychologicznej,
c) zajęć integracji sensorycznej
f) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)
2) Osobom, których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
3) świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia specjalistycznych usług, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
a) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.
5) Liczba osób – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, , którym świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w załącznikach.

 

Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet)

2020-01-22 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet)”

Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Do góry