Aktualności

Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom)

zapytanie ofertoweMałogoszcz, dnia 21-12-2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Małogoszcz oraz innym osobom bezdomnym w uzasadnionych przypadkach, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 2. a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
  b) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby- karmienie, dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie osobom bezdomnym posiłku lub całodziennego wyżywienia.
  c) umożliwienie skorzystania z prysznica, w razie potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
  d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
  e) opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
  f) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
  g) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  h) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
  i) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia,
  j) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku oraz nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.
  Zamawiający zastrzega, aby standard usług oraz obiektu świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

Więcej „Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom)”

Nowe kryterium dochodowe

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu informuje, że od dnia 26.11.2020 roku zmieniło się kryterium dochodowe i wynosi:

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

INFORMACJA O KAMPANII „BIAŁEJ WSTĄŻKI”

Powiatowa Kampania Białej Wstążki - plakat

 

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i obchodami ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że Powiat Jędrzejowski w br.  po raz siódmy włączył się  w obchody w/w Kampanii.

Kampania „Białej wstążki” to największa na świecie, międzynarodowa kampania prowadzona
w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy, wobec kobiet i wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania. Ma na celu również uświadomienie, że prawa kobiet są prawami człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Akcja została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych, ponieważ zabierają miejsca mężczyznom, którzy przez kobiety nie mogą ich ukończyć – tak jak to się stało w jego przypadku. Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się dwa lata później  w 1991 roku – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc stosowaną wobec nich. Dzień 6 grudnia – jako upamiętnienie tragicznych wydarzeń w budynku politechniki w Montrealu ogłoszony został Dniem Białej Wstążki. Noszenie jej, szczególnie przez mężczyzn, ma wyrażać ich sprzeciw wobec wszelkich form przemocy stosowanej wobec kobiet ( zarówno fizycznej, psychicznej, ekonomicznej,  jak i seksualnej ). Wstążka symbolizuje osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy, a często także jego zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz walki z przemocą.

Kampania Białej wstążki odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć, zawiera się między 25 listopada a 10 grudnia. Nie są daty przypadkowe. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada został ogłoszony w 1999 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zamordowania w 1960 r. działaczek na rzecz praw człowieka 3 sióstr: Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data ta ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka oraz zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

W ramach VII Powiatowej Kampanii „Białej Wstążki” zaplanowaliśmy: m.in.: – dodatkowe bezpłatne porady psychologa i adwokata, którzy będą nieodpłatnie udzielać porad dla mieszkańców naszego powiatu,- wspólne dyżury specjalistów w ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach i służbach z terenu powiatu oraz akcję informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego poprzez: dystrybucję ( w tym w formie elektronicznej ) ulotek, plakatów i informacji, promujących idee 16 dni w urzędach, instytucjach, szkołach, placówkach oświatowych i placówkach służby zdrowia, w parafiach oraz ogłoszenia na stronach internetowych powiatu i PCPR-u w mediach lokalnych, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać.

W  naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

mgr Tomasz Kowalski

Zapytanie ofertowe – świadczenie w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Małogoszcz, dnia 01-12-2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: świadczenie   w   2021   r.  specjalistycznych   usług   opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób w wymiarze szacunkowym 12 h miesięcznie  w postaci :

 1. a) terapii logopedycznej
 2. b) terapii psychologicznej,
 3. c) zajęć integracji sensorycznej
 4. f) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( U. z  2019  r. poz.   1373 ze zm.)

2) Osobom, których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

3) świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia specjalistycznych usług, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:

 1. a) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
 2. b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

5) Liczba osób – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, , którym świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

6) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2021 r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z podaniem daty i czasu trwania usługi.

– Należność za wykonanie usługi obliczana będzie jako iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

III. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych kwalifikacje i doświadczenie. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia:
 2. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę (Wykonawcę usługi) i rodzicem dziecka.
 3. Miejscem wykonania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego na terenie miasta i gminy Małogoszcz
 4. Zamawiający nie   ponosi   żadnych   kosztów   związanych   z   dojazdami   do   oferenta   ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania usługi, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu Wykonawcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.
 5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

Więcej „Zapytanie ofertowe – świadczenie w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych

Małogoszcz, dnia 01-12-2020r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 • świadczenie usług schronienia dla 10 osób bezdomnych (5 kobiet i 5 mężczyzn) w postaci:
  1. schroniska dla bezdomnych,
  2. noclegowni,
 • osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz [w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690.)],
 • potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
 • każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
  1. imię i nazwisko  świadczeniobiorcy,
  2. rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcia świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 • Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usług schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 • Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2021 r.

 

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

Więcej „Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych”

Bezpłatne kursy!!! Oferta LOWE w Jędrzejowie

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji to innowacyjny model mający na celu wykorzystanie potencjału szkoły jako miejsca rozwoju i integracji osób dorosłych. W ramach LOWE będą organizowane działania edukacyjne dla społeczności lokalnej.

W ramach LOWE organizujemy szereg zajęć edukacyjnych.

W LOWE znajdziesz serię ciekawych kursów oraz szkoleń dla mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego

 

Są to między innymi :

LOWE. Angielski – okno na świat;

Moje Hobby-mój pomysł na biznes;

I Ty możesz zostać przedsiębiorcą, czyli, jak założyć własną firmę;

Droga do sukcesu zawodowego i osobistego;

Komputerowe ABC;

Życie Twoim teatrem;

Żyję długo, bo aktywnie i zdrowo;

Kurs barmański.

Jak zapisać się na zajęcia?

Aby zapisać się na zajęcia prowadzone w LOWE w Jędrzejowie, należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne, które znajdziesz poniżej:

 

https://docs.google.com/document/d/1qlEF5_Z1PYuqy2I-lTqOyiipjYM25SZ7/edit

 

https://docs.google.com/document/d/1liQBejaMazneDUPZoX9MoijH2yPTcrGl/edit

 

Dokumenty te należy dostarczyć do szkoły osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres szkoły. W późniejszym czasie zostaną Państwo poinformowani o kanale komunikacyjnym spotkania.

WSZYSTKO ZA DARMO. WYSTARCZY KONTAKT Z NAMI. DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE.

Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z Nami

E-mail: lowe@jedrzejow.edu.pl

Telefon: 729967989

Zespół Szkół nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów

Do góry