Aktualności

Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom)

Małogoszcz, dnia 21-12-2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 130 000 złotych

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Małogoszcz oraz innym osobom bezdomnym w uzasadnionych przypadkach, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 2. a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 3. b) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby- karmienie, dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie osobom bezdomnym posiłku lub całodziennego wyżywienia.
 4. c) umożliwienie skorzystania z prysznica, w razie potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
 5. d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
 6. e) opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
 7. f) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
  g) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 8. h) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
 9. i) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia,
 10. j) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku oraz nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

Więcej „Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom)”

Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz

Małogoszcz, dnia 21-12-2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 130 000 złotych

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 • świadczenie usług schronienia dla 10 osób bezdomnych (5 kobiet i 5 mężczyzn) w postaci:
  1. schroniska dla bezdomnych,
  2. noclegowni,
 • osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz [w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690.)],
 • potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
 • każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
  1. imię i nazwisko  świadczeniobiorcy,
  2. rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

Więcej „Zapytanie ofertowe – usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz”

Informacja – pomoc żywnościowa – Bank Żywności

Od dnia 30.11.2021r. do 31.12.2021r można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
1161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie
Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Małogoszczu wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie

 

 

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Małogoszcz otrzymała środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Realizatorem Programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,

Na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz program będzie realizowany w formie:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej formie pobytu dziennego

Każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej w  wymiarze:

Więcej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”

Opieka Wytchnieniowa

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

realizowany przez MGOPS w Małogoszczu,

finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego

w kwocie  29 376,00 zł

 

 1. Celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci czasowej i doraźnej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
 2. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 3. Program jest realizowany w trzech formach:
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 • świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki/pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Do góry