Aktualności

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Małogoszcz otrzymała środki finansowe na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Realizatorem Programu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,

Na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz program będzie realizowany w formie:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej formie pobytu dziennego

Każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej w  wymiarze:

Więcej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”

Opieka Wytchnieniowa

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

realizowany przez MGOPS w Małogoszczu,

finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego

w kwocie  29 376,00 zł

 

 1. Celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci czasowej i doraźnej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
 2. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 3. Program jest realizowany w trzech formach:
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 • świadczenia usługi wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki/pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych

Małogoszcz, dnia 10-05-2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników Klubu Seniora

 1. Odbiorcami projektu są osoby powyżej 60 roku życia, niesamodzielne, zagrożone wykluczeniem społecznym.
 2. Zajęcia realizowane będą w dwóch grupach po max. 10 osób przez 3 godziny w tygodniu, zgodnie  z harmonogramem przekazanym przez Zleceniodawcę.
 3. Zajęcia będą skupiały się na zgłaszanych przez seniorów bólach i dolegliwościach. Mają na celu likwidację bólu i dyskomfortu uczestników. Zajęcia wykorzystywać będą elementy kinezyterapii, zogi/jogi
 4. Osoba prowadząca: fizjoterapeuta lub masażysta z potwierdzonymi kwalifikacjami (studia wyższe) i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych min. 3 lata.
 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

czerwiec 2021r – grudzień 2021 roku – zgodnie z harmonogramem zajęć.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę do zamówienia.
 2. Ofertę należy złożyć w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe, na formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby do tego uprawnione wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który nie spełni przedstawionych warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.
 4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:

– zawierać cenę brutto za wykonanie usługi

– opatrzona być pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu , ul. Jaszowskiego 3a 28-366 Małogoszcz lub też dostarczona osobiście na w.w adres do dnia 24.05.2021 roku do godz. 10.00 wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25.05.2021 roku,
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
 6. Cena oferowana dla zamówienia jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie a w przypadku osób fizycznych z uwzględnieniem wszystkich należnych składek  i  kosztów wynagrodzenia, które ponosi pracodawca.
 7. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 9. KRYTERIA OCENY OFERT
 10. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

1) cena – znaczenie kryterium – 80%

2) doświadczenie wykonawcy – znaczenie kryterium 20%

 1. Sposób oceny oferty:

1) Cena:

Punkty w tym kryterium obliczone zostaną na podstawie wzoru:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Ilość uzyskanych punktów = ——————————————————————- x 80

cena brutto badanej oferty

 

2) Doświadczenie (staż w latach) osoby w prowadzeniu zajęć

Ilość punktów w powyższym kryterium zostanie dokonana na podstawie długości stażu pracy zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez wykonawcę

Wartość punktowa w tym kryterium zostanie ustalona według następującej reguły:

– co najmniej 3 lata w prowadzeniu zajęć objętych zapytaniem ofertowym – 0 pkt

– Powyżej 3 lat do 6 lat w prowadzeniu zajęć objętych zapytaniem ofertowym – 10 pkt

– Powyżej 6 lat w prowadzeniu zajęć objętych zapytaniem ofertowym – 20 pkt

Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oferty wg wzoru:

P = C + D, gdzie

P – suma punktów uzyskana przez ofertę

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena“

D – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie“

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

VII. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNOCTW, INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.

 1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub złożył dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa.
 3. W okolicznościach określonych w ust. 2 Zamawiający zażąda złożenia wymaganych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
 4. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.3 nie złoży na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego ofercie przyznano największą liczbę punktów. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 7. PODSTAWA NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 8. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
 9. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 10. W przypadku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 6 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
 11. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 12. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
 13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania również bez podania przyczyny.
 14. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Joanna Ziętal tel. 41/3833586

 

VII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w miejscowości Leśnica

Okres realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020
Źródła finansowania projektu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”
Dofinansowanie: 106240,00 zł
Całkowity koszt projektu: 132800,00 zł
Opis projektu: 

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Seniora w budynku byłej szkoły podstawowej
w miejscowości Leśnica. Wśród przeprowadzonych prac były prace remontowe
i adaptacyjne (roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji c.o. i wod – kan w kuchni,). Kolejnym etapem był zakup wyposażenia kuchni (meble kuchenne, sprzęt AGD, naczynia), sali spotkań (meble tapicerowane, ława, telewizor), a także zakup sprzętu do zajęć ruchowych                                           i artystycznych).

Zrealizowane zadanie pozwoliło stworzyć miejsce, gdzie możliwa będzie organizacja różnego rodzaju spotkań, warsztatów, zajęć ruchowych, wypoczynku. Projekt pozwolił na utworzenie
i udostępnienie infrastruktury wspomagającej aktywizowanie i zaangażowanie seniorów, pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a spodziewanym rezultatem tych działań będzie poprawa jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

 

Stan przygotowań i realizacji przedsięwzięcia:

Zakończono całość prac budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz zakupiono całość wyposażenia. Ze względu na pandemię i ograniczenia możliwości spotkań seniorów, klub uruchomi zajęcia w 2021.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Opiekun w  Klubie Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi;
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy z osobami starszymi;
 • Znajomość specyfiki pracy w placówce dziennego pobytu dla Seniorów
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w

realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy;

 • cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne
 • Odporność na stres

Więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Klubu Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Seniora”

Zaproszenie na warsztaty nr 2

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020  podopiecznych Miejsko Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu korzystających z żywności z  Podprogramu 2020, które odbędą się

12.02.2021 o godz. 13.00.

 Działania Towarzyszące będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne.

 

Zaproszenie na warsztaty nr 1

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020  podopiecznych Miejsko Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu korzystających z żywności z  Podprogramu 2020, które odbędą się

12.02.2021 o godz. 9.00.

 Działania Towarzyszące będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne.

 

Do góry