Zapytanie ofertowe – Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w okresie grzewczym 2019/2020 roku

2019-10-18 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Rodzaj zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w okresie grzewczym 2019/2020 roku

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. Opisany przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego orzech o parametrach nie mniejszych niż kaloryczność(wartość opałowa) 28 tys kJ/kg, wymiar ziarna min 50mm, dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w terminie od dnia zawarcia umowy do końca okresu grzewczego 2019/2020roku. Ilość dowożonego węgla dla indywidualnego klienta może wynosić od 100 kg do 1000 kg.
2.Wraz z pierwszą dostawą opału Dostawca przedstawi świadectwo jakości lub deklaracje zgodności producenta danego towaru zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Opał będzie dostarczany przez Dostawcę jego własnym transportem. Koszt dowozu do klientów powinien być wliczony w cenę brutto węgla. Dostarczany opał w wyjątkowych przypadkach będzie pakowany w worki po 50 kg węgla każdy. Koszt worka i pakowania powinien być wliczony w cenę brutto węgla.
4.Zamówienia będą składane pisemnie w formie imiennych list zawierających: imię, nazwisko, adres, ilość przydzielonego opału oraz rubrykę potwierdzającą odbiór przez klienta. W wyjątkowych sytuacjach w celu usprawnienia dowozu zamówienie może być złożone telefonicznie. Pisemna lista będzie niezwłocznie dostarczona do Dostawcy.
5.Opał powinien być dostarczony do klienta w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez MGOPS zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach , uzgodnionych uprzednio telefonicznie, węgiel należy dostarczyć tego samego dnia.
6.Dostawca zobowiązany będzie dostarczać opał stanowiący przedmiot zamówienia na wskazany na listach adres klientów.
7.Koszt załadunku i rozładunku należy wliczyć w cenę brutto węgla.

II. Termin realizacji zamówienia:
od 01 listopada 2019 r. do końca okresu grzewczego 2019/2020.

 

Więcej szczegółów w załączniku