Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet)

2020-01-22 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I. Opisany przedmiot zamówienia:

1) świadczenie usług schronienia dla 7 osób bezdomnych (kobiet) w postaci:

a) schroniska dla bezdomnych,

b) noclegowni,

c) ogrzewalni.

2) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz [w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690.)],

3) potrzebującym pomocy (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

4) każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:

a) imię i nazwisko  świadczeniobiorcy,

b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcia świadczenia usług  w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

5) Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usług schronienia oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

6) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2020 r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

II. Termin realizacji zamówienia:

od 20 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

III. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena oraz dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert.

 

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1) Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:

a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;

b) trzy posiłki dziennie;

c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środki do odwszawiania;

d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;

e) pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności, itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;

f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;

g) prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

2) Podmiot składający ofertę na świadczenie usług noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:

– tymczasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia;

3) Podmiot składający ofertę na świadczenie usług ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:

– tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym w co najmniej w miejsca siedzące.

4) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

6) Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2) wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarnio-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

VI. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, faksem 41/38553826 lub poczta elektroniczną malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 20 stycznia 2020 r. do godz. 09:00.

3) Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

5) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

6) Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie Umowy (załącznik nr 3)

 

VII. Wymagane dokumenty:

1) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

2) W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

4) Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych,

5) Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające dana osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

– upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,

– zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z MGOPS   w Małogoszczu,

– upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

6) Odpis statutu.

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Joanna Ziętal tel. 41/3833586

 

IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3.Wzór umowy.