Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2020-01-22 – Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
I. Opisany przedmiot zamówienia:
1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób w wymiarze szacunkowym 12 h miesięcznie w postaci :
a) terapii logopedycznej
b) terapii psychologicznej,
c) zajęć integracji sensorycznej
f) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)
2) Osobom, których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.
3) świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia specjalistycznych usług, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:
a) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.
5) Liczba osób – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, , którym świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w załącznikach.