Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014-2020

INFORMACJA

 

Informujemy, iż od dnia 15.01.2020r. do 31.01.2020r  można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

1 402 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej

1 056 zł netto – dla osoby w rodzinie

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Małogoszczu  wraz  z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie.

 

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności

 

Informujemy, iż liczba osób które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona.