Zapytanie ofertowe – świadczenie w 2020r. specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

K.26.4.2020

Małogoszcz, dnia 24-02-2020r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: świadczenie   w   2020   r.  specjalistycznych   usług   opiekuńczych  w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla chłopca w wymiarze szacunkowym 12 h miesięcznie  w postaci :

 1. a) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( Dz. z  2019  r. poz.   1373 ze zm.) w tym:

– terapii w kombinezonie DUNAG

– terapii FDM

– terapii PNF

– terapii NDT- Bobath

2) Osobie, której miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

3) świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia specjalistycznych usług, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:

 1. a) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
 2. b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

5) Liczba osób – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, , którym świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

6) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2020 r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z podaniem daty i czasu trwania usługi.

– Należność za wykonanie usługi obliczana będzie jako iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

III. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych kwalifikacje i doświadczenie. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Warunki realizacji zamówienia:
 2. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę (Wykonawcę usługi) i rodzicem dziecka.
 3. Miejscem wykonania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego na terenie miasta i gminy Małogoszcz
 4. Zamawiający nie   ponosi   żadnych   kosztów   związanych   z   dojazdami   do   oferenta   ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania usługi, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu Wykonawcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.
 5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

Osoba   świadcząca   specjalistyczne   usługi   opiekuńcze   musi   spełniać   wymagania   określone   §   3Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług   opiekuńczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 159, z późn. zm.), tj. w odniesieniu do niniejszego zamówienia:

 1. a) posiadać kwalifikacje do   wykonywania   zawodu   pedagoga   z   uprawnieniami   terapii pedagogicznej   i   integracji   sensorycznej   lub   kwalifikacje   do   wykonywania   zawodu psychologa.

Ponadto musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym;
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • zakładzie rehabilitacji;
 • innej jednostce nie wymienionej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. b) posiadać udokumentowane przeszkolenia w zakresie przeprowadzenia treningu umiejętności społecznych, o których mowa w § 3 pkt. 4 w/w Rozporządzenia.
 2. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, faksem 41/38553826 lub poczta elektroniczną malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 2 marca 2020 r. do godz. 09:00.

3) Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

5) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

6) Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie Umowy (załącznik nr 3)

VII. Wymagane dokumenty:

1)         oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2)         formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania

3)         dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

VIII. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   do   swobodnego   wyboru   oferty   oraz   odstąpienia   od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Joanna Ziętal tel. 41/3833586

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3.Wzór umowy.