Ogłoszenie o naborze kandydatów

OGŁOSZENIE 

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych w ramach działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.U.2020.0.1057   t.j. ) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu   zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji  pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej „kandydatami” na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie  w/w ustawy.

2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie  Gminy Małogoszcz zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.

2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów  biorących udział w danym konkursie ofert.

5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

6. Zgłoszenie do komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, z ramienia których występuje kandydat.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez kierownika MGOPS Małogoszcz w drodze zarządzenia.

2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust.2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać  bez ich udziału.

IV. Zadania Członków Komisji Konkursowej:

1. Czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem

2. Udział w opiniowaniu zgłoszonych ofert na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie.

3. Opracowanie protokołu końcowego z prac komisji.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na załączonym formularzu w kopercie, oznaczonej -„Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w ramach działalności  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu” w siedzibie MGOPS Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz  ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 30.09.2020r

KIEROWNIK MIEJSKO

GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ
W MAŁOGOSZCZU

ul. Jaszowskiego 3A,

28-366 Małogoszcz

Z G Ł O S Z E N I E

Ja ………………………………………..zam …………………………..niżej podpisany dobrowolnie zgłaszam swój udział w pracach Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w 2020 roku.

Jednocześnie oświadczam, że:

  1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
  2. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Posiadam doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  5. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w ramach działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w 2020 r.

……………………………

               (podpis)