Ogłoszenie o konkursie na zrealizowanie imprez kulturalnych

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2020
Kierownika Miejsko –  Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małogoszczu
z dnia 09.09.2020

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁOGOSZCZU

ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego
w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i rodzin w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego.

II. TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych
i zorganizowanie wsparcia integracyjnego dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach.

III. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1.  Zakres zadania publicznego obejmuje realizację usług opiekuńczych i asystenckich dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach w następujących formach:

Zorganizowanie 6 imprez kulturalnych (dla 22 uczestników projektu – 20 dzieci, 2 opiekunów)

2020 rok (terminy do ustalenia):

–    1 wyjazd do Kielc (Kino)

–    1 wyjazd do Kielc (Teatr im. Stefana Żeromskiego)

–  oferent zobowiązany jest do zapewnienia opieki 2 osób nad dziećmi podczas wyjazdów

–    oferent zobowiązany jest do zapewnienia transportu w obie strony, obiadu (zupa, drugie danie, napój – kompot/woda/herbata), biletów wstępu oraz ubezpieczenia NNW.

2021 rok (terminy do ustalenia):

–    1 wyjazd do Kielc (Kino)

–    2 wyjazdy do Kielc (Teatr im. Stefana Żeromskiego)

–   1 wyjazd do Kielc (Filharmonia)

–  oferent zobowiązany jest do zapewnienia opieki 2 osób nad dziećmi podczas wyjazdów

–    oferent zobowiązany jest do zapewnienia transportu w obie strony, obiadu (zupa, drugie danie, napój – kompot/woda/herbata), biletów wstępu oraz ubezpieczenia NNW.

2.  Grupą docelową jest 22 uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego, którą stanowią mieszkańcy gminy Małogoszcz – 20 dzieci (w tym także niepełnosprawne), oraz 2 opiekunów.

3.  Zadanie powinno być realizowane w sposób zapewniający wysoką jakość jego wykonania.

4. Oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do niepobierania od osób objętych wsparciem jakichkolwiek opłat z tytułu działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego.

5. Środki z dotacji mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów:

1) merytorycznych – koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego,

2) obsługi zadania publicznego – koszty administracyjne, w wysokości nie więcej niż 2% wysokości przyznanej dotacji, w szczególności związane z: obsługą księgową, obsługą prawną, koordynacją realizacji zadania.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Konkurs obejmuje zadanie, które winno być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2022 r.

2. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem wybranym w konkursie.

3. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania wyboru podmiotu na realizacją przedmiotowego zadania.

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe:

usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w formie imprez kulturalnych w kwocie 14 368,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100),

2. Kwota ta może ulec zmianie w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

VI . PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz. 688), których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert.

2.  O otrzymanie dotacji ubiegać się mogą podmioty spełniające następujące warunki:

1) cele statutowe oferenta są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie,

2)  oferent posiada własne konto bankowe,

3)  oferent nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

VII. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A; 28-366 Małogoszcz.

2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w szczególności zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących;

2) pełnomocnictwo dla osób składających ofertę, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia
i wyznania oferent powinien dołączyć:

a) zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu,

b)  upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

4) aktualny statut lub dokument równoważny (jeśli dotyczy);

5) sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności;

6) sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni pełny rok obrotowy, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących przepisów;

7) w przypadku składania oferty wspólnej, należy załączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego bądź oświadczenie partnera;

8) oświadczenia i zobowiązania oferenta:

a) zobowiązanie do założenia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi zadania, na które otrzymał dotację lub oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji zadania,

b) oświadczenie, że nie posiada zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym,

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Uwaga:

Wszystkie złożone oferty wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, bez wzglądu na okoliczności nie będą zwracane oferentom w trakcie trwania konkursu, jak również po jego zakończeniu.

5. Oferta, oświadczenia i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione i opatrzona datą. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczęciami imiennymi, powinny czytelnie podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Oferta w formie pisemnej wraz z załącznikami musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie (np.: zszyta).

7. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Przy składaniu oferty wspólnej w ofercie należy wskazać:

l)   jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

2) sposób reprezentowania każdego z podmiotów.

9. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, składające ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zadania.

10. Terminowe złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

11. Czas związany ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu w celu uzgodnienia warunków umowy w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

13. Niedotrzymanie terminu okresowego w pkt 12 jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

14. W przypadku zamiaru odstąpienia od zawarcia umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić ogłaszającego konkurs o swojej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznanej dotacji.

15. Umowa o realizację zadania publicznego podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Jej ramowy wzór został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

16. Umowa o realizację zadania publicznego będzie szczegółowo określać termin i warunki realizacji zadania oraz zasady przekazania dotacji na jego sfinansowanie.

17. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, wymagane jest dołączenie do umowy o realizację zadania publicznego, umowy zawartej miedzy tymi organizacjami lub podmiotami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego oraz sposób reprezentacji podmiotów.

18. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji, na zasadach określonych w umowie.

19. Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do:

l)   prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania publicznego, zgodnie
z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 35), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

2) założenia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi zadania na które otrzymał dotację.

20. Oferent sporządzi sprawozdanie z realizacji zadania publicznego objętego umową, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057) w terminie określonym w art. 18 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejsko  – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub usług kurierskich w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 15:00. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2020 roku o godz. 11:00 – decyduje data wpływu oferty.

2.  Oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w zamkniętej kopercie
z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach”, oraz zaleca się umieszczenie nazwy podmiotu składającego ofertę.

3. Oferty złożone w innej lokalizacji niż wskazana w pkt 1 lub dostarczone po upływie terminu składania ofert uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

IX. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

l.   Oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem przez Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

2. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert według kryteriów określonych w ust. 4 i 10.

3. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

1) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2) złożoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057);

3) złożoną przez uprawniony podmiot tj. podmiot określony w pkt VI ogłoszenia o konkursie;

4) podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;

5) zawierającą wszystkie wymagane informacje, załączniki i oświadczenia;

6) zawierającą termin realizacji zadania zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie, której zakres zadania jest zgodny z warunkami realizacji zadania publicznego, określonymi
w pkt IV ogłoszenia.

4. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty lub dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia treści oferty. Niezłożenie ich
w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty.

5. Komisja Konkursowa ma prawo poprawić oczywiste błędy pisarskie i oczywiste błędy rachunkowe, jeżeli oferent wyrazi na to zgodę. Brak zgody oferenta na dokonanie poprawy oczywistych błędów i omyłek wyrażonej na piśmie w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

6. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

7. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert Komisja Konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert niespełniających wymogów formalnych.

8. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystąpi do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia.

9. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

10.       Ostatecznego wyboru oferty dokona Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która oceni oferty, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania, w formie zarządzenia.

11. Każdy oferent w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

13. Podmioty składające ofertę o wyniku otwartego konkursu ofert zostaną powiadomione pismem.

14. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

14. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta;

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Informacji na temat otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu od poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 14.00 pod nr telefonu – 41 385 53 86.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28 – 366 Małogoszcz, tel. 41 385 53 86, e-mail: malogoszcz_mgops@onet.poczta.pl

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: procesor@poczta.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia oferenta w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego pn.: „Otwarty konkurs ofert na realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci w ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych dla uczestników projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach”,

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c ww. Rozporządzenia.

6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7) Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada:

–    na podstawie art. 15 ww. Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

–    na podstawie art. 16 ww. Rozporządzenia prawo do sprostowania dotyczących jej danych osobowych:

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu służbowej oraz jego załączników);

–    na podstawie art. 18 ww. Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ww. Rozporządzenia:

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

–    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. Rozporządzenia;

8) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:

–    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ww. Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

–    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ww. Rozporządzenia.