Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu w związku z realizacją projektu pn. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

ogłasza nabór na stanowiska

 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                 w Złotnikach – w wymiarze 3/4 etatu, umowa o pracę

Miejsce wykonania pracy:

 • wychowawca w placówce wsparcia dziennego – w Świetlicy Środowiskowej                                  w Złotnikach –   Złotniki 66A, 28-366 Małogoszcz

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny 4 miesiące w wymiarze 3/4 etatu. Po okresie próbnym istnieje możliwość przedłużenie umowy o pracę na kolejny okres.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane w ramach projektu pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

 Wymagania niezbędne:

Kandydat/ka posiada:

 • wykształcenie

a)  wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 2. posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

3. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 2. odpowiedzialność,
 3. samodzielność,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. znajomość obsługi komputera,
 7. doświadczenie w pracy z dziećmi i ich opiekunami prawnymi
 8. posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 9. posiadanie zdolności animacyjnych,

 Zakres wykonywanych zadań obejmuje niepełny wymiar czasu pracy (3/4 etatu) w godzinach pracy placówki w szczególności w godzinach popołudniowych:

a) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,

b) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

c) współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów) oraz innymi specjalistami i osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w świetlicy,

d) planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,

e) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,

f) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,

g) wykonywanie innych poleceń Kierownika Świetlicy Środowiskowej.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy w godzinach popołudniowych,
w okresie ferii i wakacji oraz dni wolnych od nauki dopuszcza się pracę z dziećmi
w godzinach dopołudniowych,

b) miejsce pracy: podano powyżej

c) praca w pomieszczeniach świetlicy, na boisku przy budynku oraz na terenie danej miejscowości i poza nią,

d) praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą w świetlicy z rodzin podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie oraz ich otoczenia,

e) praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, pracownikami socjalnymi, oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy,

f) praca może przebiegać w zmożonym hałasie i warunkach stresowych.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. podanie o przyjęcie do pracy = list motywacyjny
 2. kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw pracy,
 3. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy)
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z wzorem z załącznika nr 1 do ogłoszenia,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgodnie z wzorem z załącznika nr 2 do ogłoszenia,
 7. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem – zgodnie z wzorem z załącznika nr 3 do ogłoszenia,
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie                 o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny – zgodnie z wzorem                           z załącznika nr 4 do ogłoszenia.
 9. Klauzula informacyjna RODO – oświadczenie o zapoznaniu się kandydata – zgodnie
  z wzorem załącznik nr 5 do ogłoszenia.
 10. Potwierdzenie, że kandydat jest zdolny do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy (dokument wymagany po II etapie przed podpisaniem umowy o pracę, na I etapie prosimy o złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem                          z załącznika nr 6 do ogłoszenia)

Przewidywany okres zatrudnienia na okres próbny to: 21.09.2020-31.12.2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 17.09.2020 r.  do godziny 09.00 pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz w zaklejonej kopercie  z dopiskiem ” Nabór na wolne stanowisko – wychowawca w placówce wsparcia dziennego”

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne (I etap) i dopuszczone do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomieni telefoniczne, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat/ka wyłoniony/a w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany/a jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba do kontaktu:  Joanna Ziętal – Kierownik MGOPS w Małogoszczu tel. 41 38553 86