Ogłoszenie- pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu informuje, iż od dnia 12.11.2020r. do 12.12.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.

Pomoc przeznaczona jest dla osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie \rodzinie odpowiedniego wyżywienia. Po wsparcie mogą sięgnąć osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, czyli takie, które dotknęło ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jest to odpowiednio:

1.402,00 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1.056,00 netto zł  w przypadku jednej osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Liczba osób, mogących skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Pomoc będzie udzielana w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobą najbardziej potrzebujących bezpłatnie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A 28-366 Małogoszcz pod numerem telefonu: 41 385 53 86, 41 3860 145