Zapytanie ofertowe – świadczenie w 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Małogoszcz, dnia 01-12-2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: świadczenie   w   2021   r.  specjalistycznych   usług   opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób w wymiarze szacunkowym 12 h miesięcznie  w postaci :

 1. a) terapii logopedycznej
 2. b) terapii psychologicznej,
 3. c) zajęć integracji sensorycznej
 4. f) rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( U. z  2019  r. poz.   1373 ze zm.)

2) Osobom, których miejscem zameldowania jest Gmina Małogoszcz.

3) świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 odbywać się będzie odpowiednio na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia specjalistycznych usług, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. Decyzje zawierać będą:

 1. a) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
 2. b) rodzaj usług z ich szczegółowy zakresem i okres usług.

5) Liczba osób – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, , którym świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz liczba świadczeń, będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z terenu Gminy Małogoszcz, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

6) Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2021 r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z podaniem daty i czasu trwania usługi.

– Należność za wykonanie usługi obliczana będzie jako iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu.

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

III. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych kwalifikacje i doświadczenie. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia:
 2. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę (Wykonawcę usługi) i rodzicem dziecka.
 3. Miejscem wykonania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego na terenie miasta i gminy Małogoszcz
 4. Zamawiający nie   ponosi   żadnych   kosztów   związanych   z   dojazdami   do   oferenta   ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania usługi, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu Wykonawcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.
 5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

Osoba   świadcząca   specjalistyczne   usługi   opiekuńcze   musi   spełniać   wymagania   określone   §   3Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług   opiekuńczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 159, z późn. zm.), tj. w odniesieniu do niniejszego zamówienia:

 1. a) posiadać kwalifikacje do   wykonywania   zawodu   pedagoga   z   uprawnieniami   terapii pedagogicznej   i   integracji   sensorycznej   lub   kwalifikacje   do   wykonywania   zawodu psychologa.

Ponadto musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym;
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • zakładzie rehabilitacji;
 • innej jednostce nie wymienionej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. b) posiadać udokumentowane przeszkolenia w zakresie przeprowadzenia treningu umiejętności społecznych, o których mowa w § 3 pkt. 4 w/w Rozporządzenia.
 2. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, faksem 41/3855386 lub poczta elektroniczną malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 15 grudnia 2021 r. do godz. 09:00.

3) Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

5) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

6) Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie Umowy (załącznik nr 3)

 

VII. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

VIII. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   do   swobodnego   wyboru   oferty   oraz   odstąpienia   od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Joanna Ziętal tel. 41/3855386

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
 3. Wzór umowy.