Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Klubu Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Klubu Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • wiedza w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora
 • Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi
 • Znajomość przepisów:

– Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369)

– Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.

 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i zgoda na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych,
 • zdolności organizatorskie i zarządzania zasobami ludzkimi
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy

w zespole i kierowania nim, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, cierpliwość, kreatywność, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres.

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przestrzeganie regulaminu i planów działalności Klubu Senior+
 • kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+ i reprezentowanie go na zewnątrz
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
 • merytoryczna i finansowa odpowiedzialność
 • realizacja programu działalności Klubu Senior+,
 • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność Klubu
 • Senior+.
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie
 • Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. – listy obecności uczestników Klubu, dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
 • Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
 • Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie  z przepisami w tym zakresie,
 • Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
 • Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
 • Kompleksowe prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów,
 • Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
 • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
 • Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
 • Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,
 • Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów, opiekuna Klubu Senior +
 • Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Senior + stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • Planowanie budżetu oraz analiza wykorzystania budżetu,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych w zajęciach,
 1. Warunki pracy:
 • forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
 • miejsce pracy: siedziba Klubu Senior+ w Leśnicy,
 • praca wymagająca przemieszczania się poza stałe miejsce pracy związana z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny z załączonym CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie kandydata :

– o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innych państw zgodnie z art. 11 ust.2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U 2019r. poz. 1282),

– o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

– o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,

 • oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w kolejnym etapie postępowania konkursowego.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A, 28-366  Małogoszcz lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego3A, 28-366 Małogoszcz, w terminie do 28.03.2021 r. do godz. 12.00.

W przypadku przesyłki listownej decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na

stanowisko Kierownik Klubu Seniora w Leśnicy”. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole

naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.

Po w/w terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną

dołączone do jej akt osobowych. 

 1. Informacje dodatkowe:
 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane,
 • zastrzega się prawo zakończenia otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podania przyczyny,
 • Kierownik MGOPS w Małogoszczu zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 3855386,
 • administratorem danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu z siedzibą 28 -366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: processor@poczta.pl. Pełna treść obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

Joanna Ziętal