Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Małogoszczu

ogłasza nabór na stanowisko

Opiekun w  Klubie Seniora w Leśnicy

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi;
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy z osobami starszymi;
 • Znajomość specyfiki pracy w placówce dziennego pobytu dla Seniorów
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w

realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy;

 • cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne
 • Odporność na stres

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • opieka nad działalnością Klubu Seniora;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (listy obecności, dzienniki zajęć);
 • Prowadzenie zajęć literackich, zajęć komputerowych i muzykoterapii, zajęć z zakresu sprawności psychofizycznej osób starszych (ogólne ćwiczenia umysłu: gry planszowe, gry w karty, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek itp.)
 • Organizowanie spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu, organizowanie czasu wolnego uczestnikom
 • aktywna integracja uczestników klubu seniora, pobudzanie aktywności klubowiczów,
 • wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej;
 • organizacja imprez okolicznościowych takich jak Dzień Seniora;
 • zapewnienie czystości i porządku w Klubie Seniora
 • Zgłaszanie i uzgadnianie z przełożonymi zapotrzebowania na materiały do zajęć i ich zakup oraz ekonomiczne gospodarowanie nimi.
 • Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z kierownikiem Klubu i Kierownikiem oraz pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Małogoszcz w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Małogoszcz
 • Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami.
 1. Miejsce świadczenia pracy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – Klub Senior+ w Leśnicy 28-366 Małogoszcz

 1. Wymiar i charakter zatrudnienia: ½ etatu, umowa o pracę
 2. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny z załączonym CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie kandydata :
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innych państw zgodnie z art. 11 ust.2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U 2019r. poz. 1282),
 • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w kolejnym etapie postępowania konkursowego.

 1. Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A, 28-366  Małogoszcz lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego3A, 28-366 Małogoszcz, w terminie do 29.03.2021 r. do godz. 12.00.

W przypadku przesyłki listownej decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun w  Klubie Seniora w Leśnicy”.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną dołączone do jej akt osobowych.

 1. Informacje dodatkowe:
 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane,
 • zastrzega się prawo zakończenia otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podania przyczyny,
 • Kierownik MGOPS w Małogoszczu zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 3855386,
 • administratorem danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu z siedzibą 28 -366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: processor@poczta.pl. Pełna treść obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).