Informacja – pomoc żywnościowa – Bank Żywności

Od dnia 30.11.2021r. do 31.12.2021r można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
1161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie
Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do MGOPS w Małogoszczu wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie