Zapytanie ofertowe – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom)

Małogoszcz, dnia 21-12-2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 130 000 złotych

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Rodzaj zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Małogoszcz oraz innym osobom bezdomnym w uzasadnionych przypadkach, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Opisany przedmiot zamówienia:
 2. a) całodobowe schronienie z zapewnieniem miejsca do spania (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,
 3. b) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby- karmienie, dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie osobom bezdomnym posiłku lub całodziennego wyżywienia.
 4. c) umożliwienie skorzystania z prysznica, w razie potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu,
 5. d) umożliwienie skorzystania z wymiany odzieży (umożliwienie prania i suszenia odzieży),
 6. e) opieka higieniczna, zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną,
 7. f) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
  g) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 8. h) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,
 9. i) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej m.in. przez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz uczestnictwo w grupach wsparcia,
 10. j) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku oraz nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

 

Zamawiający zastrzega, aby standard usług oraz obiektu świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w schronisku skierowanych osób bezdomnych.

Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia 2022 r.

– zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do MGOPS w Małogoszczu.

– podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 1 osoba.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w schronisku skierowanych osób bezdomnych.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

III. Opis kryteriów wybory wykonawcy:

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówki, Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, najdłuższym doświadczeniem (liczonym w latach), przy czym cena będzie stanowiła 51%, doświadczenie 49%,

Kryterium Waga

(%)

Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena oferowana brutto 51% 51     Cena najniższej oferty

C=———————-   x 60pkt

Cena badanej oferty

 

Doświadczenie w prowadzeniu placówki oferującej schronienie osobom bezdomnym 49% 49      Doświadczenie wykonawcy

podanej w ocenianej ofercie

(lata)

C=———————-    x 60pkt

Największe doświadczenie

z podanych ofert (lata)

RAZEM 100% 100

 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert.

 1. Warunki realizacji zamówienia:

1) Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt. 1, następującego zakresu usług:

 1. a) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
 2. b) trzy posiłki dziennie;
 3. c) środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środki do odwszawiania;
 4. d) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
 5. e) pomocy w sprawach formalno-prawnych, w tym wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności, itp. – zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi;
 6. f) zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu;
 7. g) prowadzenie pracy socjalnej i zajęć aktywizacyjnych.

2) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

4) Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenie schronienia.

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wymagania niezbędne:

1) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

2) wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarnio-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

 1. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym: pocztą, faksem 41/38553826 lub poczta elektroniczną malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

2) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia (godziny): 31 grudnia 2021 r. do godz. 09:00.

3) Stawkę należy podać w „Formularzu Ofertowym”.

4) Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

5) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

6) Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie Umowy (załącznik nr 3)

 

VII. Wymagane dokumenty:

1) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący  o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

2) W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,

4) Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych,

5) Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające dana osobę lub osoby do reprezentowania – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

– upoważnienie na składanie oferty na realizacje określonego zadania publicznego,

– zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z MGOPS                            w Małogoszczu,

– upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

6) Odpis statutu.

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Joanna Ziętal tel. 41/3833586