Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla interesantów MGOPS w zakresie pomocy społecznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, tel. 41-385-53-86,
e-mail: malogoszcz_mgops@poczta.onet.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: processor@poczta.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej – dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa:

- Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małogoszczu (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia) na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 700 z późn. zm.);

- Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt d rozporządzenia);

- Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia);

- Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Małogoszczu (art. 6 ust. 1 pkt e rozporządzenia);

- Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu lub przez stronę trzecią, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);

- W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małogoszczu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest tutejszy Ośrodek (np. firma świadcząca obsługę informatyczną), bank w zakresie przelewów, apteka oraz sklep w zakresie realizacji pomocy społecznej, szkoły w zakresie dożywiania.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2017 z późn. zm. i/lub instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz. U. 2018 poz. 700 z późn. zm.,) jest obligatoryjne, zaś  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.